1. «ترجمه سوره یوسف از دکترغلامعلی حدادعادل»، ترجمان وحی، سال13، ش2 (پاییز و زمستان 1388)، ص 120-147، ش پیاپی 26.

 

2. «سفری به انیشتین‏ آباد»، ترجمه غلامعلی حدادعادل، دانشمند، سال 8 (تیر1350)، ص38ـ42.

 

3. فخری، ماجد، «توسعه بعدی حکمت اشراق: صدرالدین شیرازی (ملاصدرا) و اخلافش»، ترجمه غلامعلی حدادعادل، در سیر فلسفه در جهان اسلام، تهران: مرکز نشر دانشگاهی،1372؛ همان: «توسعه حکمت اشراق توسط صدرالدین شیرازی و اخلافش»، در منتخبی از مقالات فارسی در باره شیخ اشراق سهروردی، به‏ اهتمام حسن سیدعرب، تهران: انتشارات شفیعی، 1378، ص75ـ185.

 

4. کانت، امانوئل، تمهیدات: مقدمه‏ای برای هر مابعدالطبیعه آینده که به ‏عنوان یک علم عرضه شود، ترجمه، مقدمه و توضیحات غلامعلی حدادعادل، تهران: مرکز نشر دانشگاهی،1367، 1384 1388 (چاپ چهارم).

 

5. کانت، امانوئل، «دیباچه طبع دوم نقد عقل محض»، ترجمه غلامعلی حدادعادل، در درد فلسفه، درس فلسفه: جشن ‏نامه استاد دکتر کریم مجتهدی، به ‏کوشش محمد رئیس ‏زاده، بابک عباسی و محمدمنصور هاشمی، تهران: کویر، 1384، ص275-291.

 

6. کاندون، ادوارد یو. «فیزیک کوانتومی»، ترجمه غلامعلی حدادعادل، سخن، سال 8، ش 12 (فروردین 1349)، ص582ـ589.

 

7. نصر، سیدحسین، «اهمیت اسلام در جهان معاصر»، ترجمه غلامعلی حدادعادل، نشریه انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده‏ ی ادبیات دانشگاه تهران، (اسفند 1350)، ص19ـ40.

 

8. نصر، سیدحسین، «معنا و مفهوم فلسفه در اسلام»، ترجمه غلامعلی حدادعادل، در تاریخ فلسفه اسلامی، زیر نظر دکتر حسین نصر و الیور لیمن، ج1، تهران: حکمت، 1383، ص43-54.

 

9. میرولی‏ الدین، «معتزله»، ترجمه غلامعلی حدادعادل، در تاریخ فلسفه در اسلام، تهران: ستاد انقلاب فرهنگی، مرکز نشر دانشگاهی، 1362، ص283ـ313.

 

10. هارتناک، یوستوس، نظریه معرفت در فلسفه کانت، ترجمه غلامعلی حدادعادل، تهران: فکر روز، 1376، 1377؛ همان، اطلاعات (ضمیمه)، (26-28 مرداد و 1 شهریور 1377)؛ چاپ دوم، هرمس 1378 و چاپ سوم هرمس 1388.

 

11. قرآن کریم. با ترجمة غلامعلی حداد عادل. مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی، 1390 (چاپ دوم هم 1390)

 


دکتر غلامعلی حدّاد عادل
^