1. احمددار، ریاض.

مقایسه اندیشه‏ های سیاسی اجتماعی دکتر اقبال لاهوری و شهید مرتضی مطهری، پایان‏ نامه کارشناسی ارشد مدرسه علمیه امام‏ خمینی، 1384، (استاد راهنما)

 

2. اسلام‏پور کریمی، حسن

«ادراکات نظری نزد دکارت، لاک، لایب نیتس، هیوم و حکماء اسلامی»، پایان ‏نامه کارشناسی ارشد فلسفه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1381 (استاد راهنما).

 

3. اعتصامی، محمدمهدی.

«شاکله در فلسفه کانت»، پایان‏ نامه کارشناسی ارشد فلسفه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1375 (استاد راهنما).

 

4. الله‏وردی، محمود

«شکاکیت»، پایان ‏نامه کارشناسی ارشد فلسفه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1369 (استاد مشاور).

 

5. باهنر، ناصر

«آموزش معارف اسلامی بر پایه رشد و تکامل درک دینی»، پایان‏ نامه کارشناسی ارشد دانشکده الهیات و معارف اسلامی و ارشاد، دانشگاه امام‏ صادق(ع)، 1371 (استاد راهنما).

 

6. بیک‏پور، رضا

«پدیدار و ذات معقول (فنومن و فومن) در فلسفه کانت»، پایان‏ نامه کارشناسی ارشد فلسفه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1375 (استاد راهنما).

 

7. پازوکی، شهرام

«سیر مابعدالطبیعه در تاریخ تفکر غرب به تفسیر هایدگر»، پایان‏ نامه دکتری فلسفه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1373 (استاد مشاور).

 

8. حسامی‏ فر، عبدالرزاق

«ایده‏ آلیسم بارکلی و مقایسه آن با نظر فلاسفه اسلامی»، پایان‏ نامه کارشناسی ارشد فلسفه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1378 (استاد راهنما).

 

9. حسینی خامنه، محسن

«عینیّت (ابژ کتیویته) در فلسفه کانت»، پایان‏نامه کارشناسی ارشد فلسفه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1379 (استاد راهنما).

 

10. حقی، سیدعلی

«نظریه شناخت کانت»، پایان‏ نامه کارشناسی ارشد فلسفه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، 1368 (استاد راهنما).

 

11. حکاک، سیدمحمد

«بررسی آرای هیوم در بحث معرفت از نظر حکمت متعالیه»، پایان ‏نامه دکتری فلسفه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1375 (استاد راهنما).

 

12. حیدری، محمدحسن

«آشنایی با کانت (ترجمه اثر چارلی دنباربراد)»، پایان ‏نامه کارشناسی ارشد فلسفه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1370 (استاد راهنما).

 

13. زهرا داورپناه

«تاثیر آتونومی (در اخلاق کانت) بر لیبرالیسم»، پایان‏ نامه کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1388، (استاد مشاور).

 

14. سعادتی خمسه، اسماعیل

«علم‏ النفس از منظر کانت و ملاصدرا»، پایان‏ نامه دکتری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1389 (دکترحدادعادل، داور).

 

15. سیف، سیدمسعود

«فلسفه هم سخنی مارتین پوپر»، پایان‏ نامه دکتری فلسفه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1378، (استاد مشاور).

 

16. سیدی، سیدمحمد

«فلسفه شوپنهاور: از رهگذر ترجمه و توضیح سه مقاله فلسفی به‏ قلم خود او»، پایان ‏نامه کارشناسی ارشد فلسفه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1369 (استاد راهنما).

 

17. شاقول، یوسف

«ترجمه و تحقیق دو کتاب از چهار رساله معروف پاتن»، پایان ‏نامه کارشناسی ارشد فلسفه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1370 (استاد مشاور)

 

18. شاقول، یوسف

«اختیار وجود بنیاد اراده در فلسفه کانت»، پایان‏ نامه دکتری فلسفه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1379 (استاد مشاور)

 

19. شریفی، جواد

«بررسی مسئله علیت از نظر هیوم و کانت و صدرالمتألهین شیرازی»، پایان ‏نامه کارشناسی ارشد فلسفه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1373 (استاد راهنما).

 

20. شهبازی، علی

«تلقی نوین از علم، ترجمه کتاب ادراک نظریه و التزام»، پایان‏ نامه کارشناسی ارشد فلسفه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1375 (استاد مشاور).

 

21. صافیان اصفهانی، محمدجواد

«هنر نزد ارسطو، کانت و هیدگر»، پایان‏ نامه دکتری فلسفه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1378، (استاد مشاور).

 

22. صانعی دره‏بیدی، منوچهر

«فلسفه لایب نیتس»، پایان‏ نامه دکتری فلسفه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1371 (استاد مشاور)

 

23. صدر مجلس، میرمجید

«کیفیات اولی و ثانوی در فلسفه و علم»، پایان‏ن امه کارشناسی ارشد فلسفه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1373 (استاد راهنما).

 

24. صفری، عبدالرضا

«من استعلایی کانت و تحولات آن در ایده‏ آلیسم آلمانی»، پایان‏ نامه دکتری، (مشاور: دکترحدادعادل) دانشگاه تهران، تیرماه 1389.

 

25. ضیایی نجف ‏آبادی، سیمین

«ارزیابی تشابه دوم نقد عقل محض»، پایان‏ نامه کارشناسی ارشد فلسفه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1379 (استاد مشاور).

 

26. طاهری، صدرالدین

«علیت از دیدگاه اشاعره و هیوم»، پایان ‏نامه دکتری فلسفه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، 1374ـ1375 (استاد مشاور)

 

27. عبداللهی، محمدعلی

«خدایاوری و الحاد (ترجمه)»، پایان‏ نامه کارشناسی ارشد فلسفه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1377 (استاد مشاور).

 

28. عرب، مهین

«(فلسفه نظری) کانت» (ترجمه اثر کارل یاسپرس)، پایان‏ نامه کارشناسی ارشد فلسفه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1370 (استاد راهنما).

 

29. فتح طاهری، علی

«نظریه معرفت نزد فیلسوفان عقلی مسلک قرن 17 و نظری به مکاتب فردگرایی قرن 20»، پایان ‏نامه دکتری فلسفه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1376 (استاد راهنما).

 

30. فتحعلی‏ خانی، محمد

«استنتاج علمی در فلسفه دین دیوید هیوم»، پایان‏ نامه دکتری فلسفه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1385، (استاد مشاور).

 

31. فضل‏الهی کاشانی، سیدامیرحسین

«مبادی مابعدالطبیعی»، پایان ‏نامه کارشناسی ارشد فلسفه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1376 (استاد مشاور).

 

32. قزلباش، زهرا

«ابر انسان در نیچه» پایان‏ نامه کارشناسی ارشد فلسفه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1386 (استاد مشاور).

 

33. کاکایی، قاسم

«اکازیونالیزم و نظریه کسب در تفکر اسلامی»، پایان‏ نامه کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی، مرکز تربیت مدرس حوزه علمیه قم، 1372ـ1373 (استاد)

 

34. کرباسی‏ زاده اصفهانی، علی 

«ترجمه کتاب مبانی و ریشه ‏های براهین کانت در تعارضات»، پایان‏ نامه کارشناسی ارشد فلسفه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1371 (استاد مشاور)

 

35. لاریجانی، علی اردشیر

«کانت و ریاضیات»، پایان ‏نامه دکتری فلسفه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1373 (استاد راهنما).

 

36. محمدی، مجید

«فلسفه نبوت: از دیدگاه فلاسفه و متکلمین اسلامی»، پایان ‏نامه کارشناسی ارشد فلسفه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران،1369 (استاد مشاور).

 

37. میرباقری،

«تقسیم ‏بندی قضایا به تحلیل و تألیف» استاد مشاور (تربیت مدرس)

 

37. مهدوی کنی، سعید

«دین و سبک زندگی: مطالعه موردی شرکت ‏کنندگان یکی از جلسات مذهبی تهران»، پایان‏ نامه دکتری دانشکده فرهنگ و ارتباطات، دانشگاه امام‏صادق، 1384، (استاد مشاور)

 

38. مینائی، فاطمه

«زمان در فلسفه کانت و هگل»، پایان‏ نامه دکتری، انجمن حکمت و فلسفه، 1388 ـ (استاد مشاور).

 

39. مینائی، فاطمه

«پژوهشی در فلسفه لایبنیتس»، پایان‏ نامه کارشناسی ارشد فلسفه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی،  دانشگاه تهران، 1381 (استاد راهنما).

 

40. ناظم‏ زاده، مهدی

«شرح و تفسیر استنتاج استعلایی در فلسفه کانت»، پایان ‏نامه کارشناسی ارشد فلسفه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1372 (استاد راهنما).

 

41. نجف ‏زاده، ابوالفضل

«غایت‏ شناسی اخلاقی کانت»، پایان‏ نامه کارشناسی ارشد فلسفه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1381 (داور). 

 

42. نعیمی، محمدحسین

«زمان و مکان در فلسفه کانت»، پایان ‏نامه کارشناسی ارشد فلسفه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1371 (استاد راهنما).

 

43. نوظهور، یوسف

«تقسیم ‏بندی قضا یا در فلسفه کانت و اهمیت آن در فلسفه غربی»، پایان ‏نامه کارشناسی ارشد فلسفه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1369 (استاد راهنما).

 

44. واعظی، اصغر

«ایده‏ آل محض در فلسفه کانت و نقد آن از دیدگاه صدرالمتألهین»، پایان‏ نامه دکتری فلسفه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1381 (استاد راهنما).

 

45. هاشمی حزه‏ئی، محمدمنصور

«صیرورت در فلسفه ملاصدرا و هگل»، پایان‏ نامه کارشناسی ارشد فلسفه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1380 (استاد مشاور).

 

46. هوشنگی، حسین

«بحثی تطبیقی پیرامون بداهت»، پایان‏ نامه کارشناسی ارشد فلسفه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1374 (استاد مشاور).

 

47. هوشنگی، حسین

«مقایسه مقعولات ثانیه‏ ای فلسفی با معولات فاهمه کانت»، پایان‏ نامه دکتری، دانشکده علوم انسانی تربیت مدرس، تهران، 27/2/1379 (استاد راهنما).

 

48. هوشیار، یاسمین

«واقع گرایی در علم»، پایان‏ نامه دکتری فلسفه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1379 (استاد مشاور).

 


دکتر غلامعلی حدّاد عادل
^